Renovering

Renovering

 

 

Vid reparationer i BRF Södersiluetten gäller följande:

 

Före start av reparation

Enligt paragraf 14 i BRF Södersiluettens stadgar:

”Bostadsrättsinnehavare får, sedan lägenheten tillträtts, företaga ändring i lägenheten. Avsevärd förändring får dock företagas endast efter tillstånd från styrelsen och under förutsättning att den inte medför med för förningen eller annan medlem. Som avsevärd förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att ansöka om bygglov eller att föra en bygganmälan.”

 

Innan bygglov eller bygganmälan lämnas in ska styrelsen i BRF Södersiluetten godkänna ändringarna, Maila förfrågan till styrelsen@sodersiluetten.se minst fyra veckor innan byggstart.

 

Bygglov

Om du behöver söka bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett samt ritningar till stadsbyggnadskontoret. Exakt vilka ritningar och handlingar som ska bifogas kan variera, beroende på vad du söker lov för.

 

Bygganmälan

Vid en bygganmälan ska byggherren med en bygganmälan visa att samhällets krav på byggnaden/anläggningen uppfylls. Bygganmälan ska göras minst tre veckor före byggstart och det är byggherren som ska lämna in anmälan.

Oavsett om byggåtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden om arbetet handlar om att:

 

•uppföra eller bygga till en byggnad

•uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning

•ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas

•installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)

•underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser

 

Tre veckor innan man gör ingrepp i bärande konstruktioner måste man lämna in en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Blanketter finns på deras hemsida. Tillsammans med blanketten skickar du in ritningar och en beskrivning, steg för steg, av projektet. Dessutom ska en kvalitetsansvarig anmälas i ärendet.

 

Blanketter hittar du här: http://www.stockholm.se/-/Blanketter/

Läs mer om bygganmälan här: http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/Bygganmalan/

 

I samband med reparation

I BRF Södersiluetten gäller följande renoveringstider

Vardagar mellan 07.30 – 21:00 (för borrning i väggar och annat som låter mycket, dvs är mycket störande för grannarna gäller 09:00-19:00)

Helger mellan 10.00 – 18:00 (för borrning i väggar och annat som låter mycket, dvs är mycket störande för grannarna gäller 11:00-17:00)

 

Trapphuset

Det är ur brandsäkerhetssynpunkt inte tillåtet att förvara saker i trappan, detta gäller även byggmaterial o dyl.

Trapphuset är alla grannars gemensamma utrymme och ska hållas rent från skräp och smuts. Vid behov måste det städas dagligen (sopas och våttorkas om det behövs)

 

Skräp och byggmaterial på gatan

Det är inte tillåtet att förvara skräp och byggmaterial på gatan utan tillstånd från Trafikkontoret. (Från http://www.stockholm.se/upplatelser, där mer information finns)

 

Exempel på tillfällen när det behövs upplåtelsetillstånd

”Säckar för byggmaterial eller liknande på offentlig mark. Polistillstånd krävs, precis som i övrigt för att få använda offentlig plats för eget bruk, om säckarna ställs ut på offentlig plats, det vill säga all plats där allmänheten har tillträde. Enda undantaget är vid lastning och lossning när platsen endast tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Du som beställare av renoveringen med mera är ansvarig och ska själv ansöka om tillstånd. Namn på anordnare eller byggansvarig på plats, inklusive telefonnummer ska finnas synligt på säckarna. Undvik kostnader för ansökningsavgift och avgift för upplag av säckarna – förvara dem på egen tomt eller gård i avvaktan på hämtning.

 

Att tänka på: Materiel ska hanteras så att förbipasserande inte kan riskera att skadas. Brandfarliga eller hälsofarliga vätskor och liknande får inte förvaras i säckar eller åtkomligt för allmänheten. Om du inte följer reglerna kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter. Du kan bli åtalad för grövre brott beroende på omständigheterna. Du kan också få betala bortforsling av olagligt uppställt gods eller materiel, vilket kan medföra stora kostnader. ”

 

Vad det är tillåtet att slänga i grovsoprummet.

Vad som är tillåtet att slänga i soprummet framgår av anslag på dörren till grovsoprummet och på anslag ovanför respektive sopkärl. Vad man inte kan slänga är tex vitvaror som fläktar, spis och kyl.

 

Efter reparation

Om man har bytt fläkt kan en ny OVK behöva göras.

 

 

Copyright © All Rights Reserved